GIT (137)| KIT (116)
Przygotowania do Euro
GIT (140)| KIT (119)

GIT (141)| KIT (124)

GIT (130)| KIT (127)
GIT (124)| KIT (121)
GIT (123)| KIT (131)
GIT (131)| KIT (137)

GIT (135)| KIT (143)

GIT (127)| KIT (141)
Koko Euro Spoko
GIT (140)| KIT (128)