GIT (126)| KIT (109)
Przygotowania do Euro
GIT (130)| KIT (110)

GIT (130)| KIT (115)

GIT (118)| KIT (117)
GIT (116)| KIT (111)
GIT (116)| KIT (120)
GIT (121)| KIT (121)

GIT (119)| KIT (135)

GIT (120)| KIT (129)
Koko Euro Spoko
GIT (125)| KIT (121)