GIT (269)| KIT (154)
Ups
GIT (219)| KIT (145)
Matki...
GIT (227)| KIT (157)
Rozjechana
GIT (244)| KIT (156)

GIT (252)| KIT (139)
Gra wstępna
GIT (240)| KIT (159)

GIT (250)| KIT (128)
Nasza Sauna
GIT (240)| KIT (182)
Hardkorowy Koksu
GIT (246)| KIT (148)

GIT (226)| KIT (149)